Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Živković Miloš, On the icons of Sinai and Raithou martyrs in Saint Catherine’s monastery at Sinai, with an overview of the cult and iconography of these saints in East Christian art
PDF 


Λέξεις κλειδιά: Οι εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντες πατέρες, Τέχνη, Εικονογραφία, Εικόνες
Keywords: Holy fathers of Sinai and Raithou, Icons, Art, Iconography

Summary
The first part of the paper discusses the written testimonies about the history of the cult of the holy fathers of Sinai and Raithou at St. Catherine’s monastery and the visual representations of these saints in East Christian art. The Sinai icons in question are then analysed in two ways. First, the choice of figures of the saints in the upper registers of the icons is considered. On the other hand, the iconography of the forty Sinai and Raithou martyrs is studied in greater detail. It is shown that representations of the celebrated holy monks were used to paint their “portraits”.

Patterson Ševčenko Nancy, The Representation of Donors and Holy Figures on four Byzantine IconsPDF 

Λέξεις κλειδιά: Δωρητές, πορτραίτα, εικόνες, Αγιογραφία, Τέχνη, Αγία Ειρήνη, Άγιος Γεώργιος, Άγιοι Ιωακείμ και Άννα, Ψηλάφησις του Θωμά. 
Keywords: Donors, portraits, Icons, Icon Painting, Art, Saint Irene, Saint George, Saints Joachim and Anne, Thomas Incredibility

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021

Beldekos D. – Karamanou M. – Poulakou-Rebelakou E. et al., The Medical Vestment and Surgical Instruments of Saint Cosmas and Damian on Sinai Icons From the Seventh to the Eighteenth Century


Λέξεις κλειδιά: Άγιοι Ανάργυροι, Ιατρική, Χειρουργική, Τέχνη, Ζωγραφική, Εικόνες
Keywords: Holy Unmercenaries, Medicine, Surgery, Art, Painting, Icons

Περίληψη / Summary

Weitzmann Kurt – Galavaris George, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Illuminated Greek Manuscripts. Volume one: From the Ninth to the Twelfth Century

PDF 

Tischendorf Constantin, Novum Testamentum Graece: Ex Sinaitico Codice Omnium Antiquissimo, Vaticana Itemque Elzeviriana Lectione Notata


PDF 

Tchernetska Natalia, Cambridge, Leipzig, Sinai: Tischendorf and Benechevitch


Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Kuelzer A., Byzantine and early post-Byzantine pilgrimage to the Holy Land an to Mount Sinai

 


Λέξεις κλειδιά: Προσκυνήματα, Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή περίοδος
Keywords: Pilgrimage, Byzantine - Postbyzantine period

Harlfinger D. – Reinsch D.R. – Sonderkamp J., Specimina Sinaitica. Die datierten griechischen Handschriften des Katharinen-Klosters auf dem Berge Sinai. 9. bis 12. Jahrhundert

 

Λέξεις κλειδιά: Κωδικολογία, Ελληνικά χειρόγραφα
Keywords: Codicology, Greek Manuscripts

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Kamil Murad, Catalogue of all manuscripts of the Monastery of St. Catharine on Mount SinaiPDF 


Λέξεις κλειδιά: Κατάλογοι, Κωδικολογία, Χειρόγραφα
Keywords: Catalogues, Codicology, Manuscritps

Husmann Heinrich, Die datierten griechischen Sinai-Handschriften des 9. bis 16. Jahrhunderts, Herkunft und Schreiber


PDF 

Λέξεις κλειδιά: Κωδικολογία, Ελληνικά Χειρόγραφα
Keywords: Codicology, Greek Manuscripts

Hofmann Georg, Sinai und RomPDF